Solidaritetsfondet Konnerud Idrettslag

Solidaritetsfondet er et fond opprettet i samarbeid med Drammens Idrettsråd for å kunne tilby økonomisk støtte til barn som kommer fra familier med økonomiske utfordringer. Hver klubb styrer sin del av fondet og midler knyttes til hver enkelt klubb. Solidaritetsfondet har som mål å gi økonomisk støtte for at barn skal kunne delta i en fritidsaktivitet i nærmiljøet. Forutsetningen er at barnet ikke kunne deltatt i aktiviteten ellers gitt den økonomiske situasjonen i familien.

Ved hvilket som helst spørsmål rundt Solidaritetsfondet til KIL – ta kontakt med administrasjon i KIL.
Brage (Sportslig Leder) : brage@konnerud.no
Karianne (Daglig Leder) : karianne@konnerud.no

For å kunne søke solidaritetsfondet må man kunne begrunne hvorfor man selv ikke kan betale for medlemskap, utstyr, aktivitetskontigent, cup eller lignende som man søker støtte til.

Søkere skal selv ha sjekket med NAV om man kan få støtte av dem, da fritidserklæringen sier at alle barn i Norge har rett til å delta på én fritidsaktivitet.
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/felles-innsats-for-fritidsaktivitet-til-alle-barn/id2503226/

SF er ment som et supplement til det offentlige ansvaret og ikke en erstatning. Idrettslaget skal likevel tenkte barnets beste og ta i bruk skjønn. Ved saker administrasjon i Konnerud Idrettslag er usikre på rådfører KIL seg med Drammens Idrettsråd.

Målet er å rekruttere barn og ungdom inn i ordinær aktivitet på tross av økonomiske barrierer.

SF er en økonomisk støtte som er ment å hjelpe til med deler av beløpet det trengs støtte til. SF skal ikke fullfinansiere et beløp eller forstås som et fritak.

Se søknadsdokument på norsk og engelsk som kan fylles ut og sendes til sportslig leder i Konnerud Idrettslag.

SOLIDARITETSFONDET Søknad Konnerud

SOLIDARITETSFONDET Application for Sport Activity Funding