Styrets beretning – Konnerud IL Skigruppe 2018/19

Styrets beretning SKI 2018_2019_ILN (Draft 19mars)