Anleggsstart Snøanlegg

Arbeidene starter mandag 7. september, og arbeidene skal være ferdigstilt 23. oktober. I denne perioden vil det være anleggsmaskiner i tilknytning til løypenettet, og vi ber alle vise aktsomhet når dere ferdes på rulleski, til fots og på sykkel.

Entreprenøren er kjent med at det drives aktivitet samtidig som de jobber, men det er viktig at alle viser hensyn og forstår at tilgangen kan bli noe begrenset og påvirket i perioder. Det er allerede etablert et depot på grusbanen hvor materiellet tas i mot og lagres før det fraktes ut i anlegget. Grusbanen vil naturlligvis etterlates i samme stand som den var før vi startet opp.

I stort er skal følgende arbeid gjøres: 1. Etablering av kjøletårn 2. Etablering av kompressor 3. Graving av rørgater for vann- og trykkluftsrør. De to første tiltakene skjer nært pumpehuset, mens gravingen vil foregå langs rulleskitraseen. Asfalten skal krysses noen få steder, og vi planlegger at krysningspunktene er åpne så kort tid som mulig. Når asfalten åpnes vil vi merke dette med et skilt på trygg avstand av åpningene. Gjenfylling av grøfter og reasfalatering planlegges gjort så fort som mulig, men det kan gå en dag eller to med åpen kryssing.

På samme måte vil entreprenøren hensynta tirsdagen klubbmesterskap i sykkelløypa, og lukke grøfter der hvor det eventuelt graves slik at klubbmesterskapet kan avvikles som planlagt.

Prosjektleder i Konnerud IL er Pål Espen Nordhaug, og eventuelle spørsmål kan rettes til han. Mobil: 910 03 593 E-post: palnordh@hotmail.com

Med det nye anlegget er vi i stand til å snølegge rulleskiløypa på en uke med kun noen få kuldegrader. Statistikken viser at vi normalt får et slikt antall døgn sent oktober/tidlig november hvert år. La oss derfor alle håpe at vi kan starte skisesongen på nyprodusert kunstsnø tidlig i november.

Til slutt retter vi en stor takk til Rottefella, Asko, Sparebank 1, Sparebanken Øst, DnB, Ellingsen Møbler, Erling Sande AS, Eltek samt en håndfull selskaper og personer som ikke ønsker blest om sin egen generøsitet . Uten disse hadde det ikke vi nå realiserer ikke vært mulig.

Magne Killingstad Leder Skigruppa Konnerud IL