Innstilling til ekstraordinært årsmøte Konnerud Idrettslag august 2021

Ekstra ordinært Årsmøte tirsdag 24/8-21

Kl. 1900 på Klubbhuset

Sak: Valg

Valgkomiteen for KIL foreslo på årsmøte i juni 2021 at det skulle nedsettes et interimsstyre som skulle lede arbeidet med å finne egnede kandidater til verv til hovedstyret KIL for perioden 2021-2022. Dette ble vedtatt på årsmøte. Anbefalingene i Future-rapporten som også ble vedtatt på årsmøte skulle legges til grunn for nytt hovedstyre, som i fremtiden vil bestå av 5 personer pluss et varamedlem.

Interimsstyret for KIL i perioden juni –august 2021 har bestått av Helle Stine Høvås, nestleder Jon Reidar Lau Winge og leder Christine Fossen.

Innstilling og forslag til vedtak for nytt hovedstyre i Konnerud Idrettslag:

  • Leder:                             Kristin Ørmen Johnsen, velges for 2 år
  • Nestleder :                     Jon Reidar Lau Winge, velges for 1 år
  • Økonomiansvarlig:      Ola Prestegard, velges for 2 år
  • Styremedlem:                Marte Marlene Dehli, velges for 1 år
  • Styremedlem:                Lars Gunnar Martinsen, velges for 2 år
  • Varamedlem:                 Helle-Stine Høvås, velges for 1 år

Vi foreslår å velge halvparten av nytt styre for et år, mens resten for 2 år, da får man en naturlig rotasjon, og kommer ikke i den situasjon at alle blir byttet ut på en gang. Ola Prestegard er den eneste i nytt styre som har fartstid fra forrige periode.

Valg av valgkomite for KIL perioden 2021-2023:

Vi foreslår at valgkomiteen består av en representant fra hver gruppe som tidligere praktisert. Valgkomiteen konstituerer seg, og velger leder selv. Det gis tilbakemelding til hovedstyret og administrasjon hvem som er leder av valgkomiteen innen 1.desember 2021.

Suppleringsvalg for kontrollutvalget:

På årsmøte var det kun 3 personer som ble valgt inn i kontrollutvalget, utvalget bør ha 4 medlemmer, både jurister og økonomer/revisor. Pr i dag er det 2 valgte medlemmer med øk/revisorkompetanse, mens leder Hege Mortensen er jurist. Vi foreslår derfor at kontrollutvalget suppleres med et nytt medlem, med juridisk kompetanse:

  • Christine Fossen, velges for 2 år- har sittet i kontrollutvalget 2020-2021

Konnerud, 9.august.2021

Christine Fossen

Leder, og på vegne av interimsstyret Konnerud Idrettslag,