Kapittel 5: Nedlagte grupper og utvalg/komiteer i Konnerud Idrettslag

05.03.2007

av Bjørn Dokka

Innholdsfortegnelse

 • Tidligere idrettsaktive grupper
 • Ungdomsgruppa – 30.04.1955 og 19.02.1997  – første nedlagt 1980
 • 9 klubbsutvalget  - 1974  (senere 8 klubbsutvalget) – opphørte  1985
 • Hus og salgs komité  - 1977  - nedlagt 1996
 • Eiendom - Salgsutvalg  (ESU) -1996  - nedlagt 2001
 • Eiendomsutvalget – 2001 – nedlagt 2005
 • Bingokomiteen -1967 – nedlagt 1999
 • Plasthallutvalget – 1981 - nedlagt 1981
 • Ishallutvalget – 1981 - nedlagt 1984
 • Hallkomite – Byggekomite 1981 – nedlagt 1985
 • Hallstyret 1985 – nedlagt 2002
 • Damåsbakken – Alpin komité  - 1983  -  nedlagt 1984
 • Plan og omorganiserings utvalget  – 1983  - nedlagt 1984
 • Anleggsutvalget - 1985  - nedlagt 1987
 • Samarbeidsutvalg for idrett og anlegg (SIA)  1987 – nedlagt 1988
 • Plan og Utredningsutvalget  – 1986  - nedlagt 1991
 • Økonomiutvalg 15.05.1995 – nedlagt 1998
 • Konnerud Nettverksgruppe (KNG) – 1995 – nedlagt 2005
 • Utredningsutvalget – EDB – Plan & Utvikling 1985 – nedlagt 1996
 • Rådet – 07.03.96 – nedlagt 2002
 • Barnegruppe - 01.09.1997 – opphørte i 2000
 • Fondkomité - 11.02.1998 – nedlagt 2005
 • Konnerud Bydelskomité (KBK) – Okt. 1999 – nedlagt 2002
 • Representantskapet i Konnerud Idrettslag – 28.02.2002 – nedlagt 2005
 • Strategi- og organisasjonsutvalg – 30.11.2004 – nedlagt 2005

Konnerud Idrettslag har gjennomgått svært mange omorganiseringer, lovendringer, store utbygninger, anlegg, strategier og vært med i andre organisasjoner.
Nevnte medførte mange komiteer og utvalg og vil her nevne de viktigste.

Tidligere idrettsaktive grupper (vil bli beskrevet nærmere under våre grupper)

 • Friidrettsgruppa 05.05.1930 – nedlagt 1992  (beskrives nærmere under aktive grupper)
 • Tennisgruppa 12.12.1985 - nedlagt 1992 ( ----//----)
 • Judogruppa  19.02.1990 – nedlagt 1998 ( ----//----)

Ungdomsgruppa – 30.04.1955 og 19.02.1997 – første nedlagt 1980

 • Ungdomsgruppa ble dannet 30. april 1955 og KIL var således et av de første lagene tilsluttet Norges Idrettsforbund som dannet egen ungdomsgruppe.
 • Gruppas første formann ble Kolbjørn Wiig. Gruppas hovedoppgave var å absorbere alle lagets medlemmer fra 17 år og nedover og favne tverrsportslig over alle idrettsgrener innen laget.
 • I 1974 ble det utarbeidet egne vedtekter som ble godkjent samme år. 
 • Ungdomsgruppas arbeidsområder var mange og et av arrangementene denne sto for, i samarbeid med skigruppa, var Barnas skidag. Gruppa ble dessverre nedlagt i 1980 p.g.a. vanskeligheter å fremskaffe gruppestyre til gruppa.
 • På lagets generalforsamling 19.02.97 ble ungdomsgruppa igjen vekket til live. Fra fremlegget: ”Konnerud Idrettslags Ungdomsgruppe er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
 • Gruppas formål er å drive aktiviteter av alle slag og idrett, og ved samarbeid og kameratskap å fremme aktiviteter, idrett og friluftsliv i sunne former. Skal følge Konnerud Idrettslags lov og vedtekter.”

9 klubbsutvalget - 1974 (senere 8 klubbsutvalget) – opphørte  1985

 • Første medlemmer av utvalget var Harry Vesthaug og Gunner Løvås som ble valgt på lagets generalforsamling 29.11.1974 for å representere Konnerud Idrettslag.
 • Utvalget besto av Åssiden IF, Drammens Ballklubb, Drafn, Skoild, Sparta, Brakerøya IF, Glassverket IF, Drammen Strong og Strømsgodset IF. Utvalget arbeidet for fellesskapet bla, prøvde utvalget å danne et eget bylag med fotballspillere fra de enkelte klubber.

Hus og salgs komité - 1977 - nedlagt 1996

 • Den første komité besto av Oscar Mortensen, Arne Kristoffersen, Svein Wike, Helge Skjelsbekk og Bjørn Ebbestad. Komiteen foretok alt innkjøp og salg av varer til alle gruppene i laget.
 • På ekstraordinær generalforsamling 10.01.1996 ble komiteen nedlagt og Eiendom - Salgsutvalg overtok komiteens funksjoner.

Eiendom - Salgsutvalg  (ESU) -1996 - nedlagt 2001

 • Det nye utvalget skulle ha budsjett-ansvar for alle våre eiendommer og ha ansvar for alle vareinnkjøp for idrettslaget. Utvalgets første leder var Arne Kristoffersen.
 • På lagets generalforsamling 22.02.2001 opphørte daværende Eiendom- og salgsutvalg og fikk navnet Eiendomsutvalget.

Eiendomsutvalget – 2001 – nedlagt 2005

 • Styret besto av tre medlemmer hvorav lagets anleggsleder, Arne Kristoffersen var leder av utvalget. Styret i Eiendomsutvalget skulle kun ivareta lagets bygnings masse og var ansvarlig for utarbeidelse av budsjetter for nevnte.
 • Ble nedlagt ved omorganiseringen av laget på lagets ekstraordinære generalforsamling 15.09.2005.

Bingokomiteen -1967 – nedlagt 1999

 • Bingokomiteen ble dannet i 1967 og initiativ tagere var Svein Johansen og Hans Olsen og sistnevnte ble komiteens første formann og satt i svært mange år som formann.
 • Første bingo kveld ble arrangert på Sanitetshuset. Komiteen er vel den uten sammenligning som har tilført hovedlaget og gruppene store kronebeløp på de respektive kontoer.
 • Bingo hadde eget styre og over halvparten av de som var bingovakter hadde ingen tilknytning til gruppene men gjorde dette frivillige arbeid i den gamle lagånden. En for alle, alle for en.
 • I Hovedstyre møte den 17.08.99 ble saken for sistegang behandlet og måtte ta den tunge beslutning etter 30 års drift si i fra oss leieforholdet med Globus og en siste avskjed med Bingoen som har gitt kjærkomne inntekter til laget og dets grupper.

Plasthallutvalget – 1981 - nedlagt 1981

 • Laget ble tilbudt den gamle plasthallen på Marienlyst av Drammen kommune for oppsetting på håndballbanen til Konnerud skole til bruk for gruppene innen laget.
 • Plasthallutvalget ble nedsatt i 1981 bestående av Jan Grøteig og Bjørn Dokka og disse fikk i oppdrag om det var økonomisk forsvarlig å sette opp plasthallen. Utvalget fant dette for kostbart og hovedstyret droppet tanken.
 • Dette avstedkom med at en ny Hallkomité ble nedsatt i 1981 og som medførte bygging av Konnerudhallen.

Ishallutvalget – 1981 - nedlagt 1984

 • På bakgrunn av plasthallutredningen nedsatte skøytegruppa en ishallkomité bestående av
 • Jan Grøteig, Bjørn Ask Henriksen, Ola Heggen, Steinar Raaen, Jan Erik Stokke og Bjørn Dokka (utvalgleder).
 • Ishockey planer hadde Skøytegruppa hatt allerede fra etableringen og opptagelsen i laget 27. november 1980.
 • Utvalget skrev brev av 3. mars 1981 til Norges Ishockeyforbund ved Rolf Kirkvaag som hadde nedsatt en Ishallkomite.
 • Ishall ble for dyrt og i og med at laget i samme periode arbeidet med Idretthallprosjektet ville det ha vært "utopi" å ha fremmet et slikt fremlegg for Generalforsamlingen.
 • Utvalget arbeidet videre med andre løsninger og som vil beskrevet nærmere under ”skøytegruppa”.

Hallkomite – Byggekomite 1981 – nedlagt 1985

 • På ekstraordinær generalforsamling høsten 1981 ble sannsynligvis det viktigste og det mest krevende valg laget noen gang har tatt, bygging av Konnerudhallen.
 • Etter at hovedstyret hadde diskutert om laget burde bygge idrettshall ble det i hovedstyremøte den 10.03.81 nedsatt forslag - på representanter til en hallkomité og arbeidsutvalget nedsatte en komité 24.03.81 som besto av Knut Baklid, Stein Joar Halvorsen og Per Hansen.
 • Senere ble Hallkomiteen omdøpt til Byggekomite og som ble utvidet med Erling Lindseth, Geirr Kihle og Frank Andersen. Hallen var i full drift fra 1. februar 1985 og Konnerudhallen ble offisielt åpnet 15. mai 1985.
 • Byggeregnskap var på Kr. 12.193.247- og hvorav vår andel var Kr. 5.667.921-.

Hallstyret 1985 – nedlagt 2002

 • Konnerudhallens Hallstyre besto av 5 medlemmer. Tre valgte medlemmer samt lagets formann Geirr Kihle og nestformann Reidar Thorrud. Hallstyrets første formann var Børre Eberlein.
 • Senere til trådde at en representant fra Drammen kommune hallstyret.
 • Hallstyret håndterte hovedsakelig økonomien for hallen, større vedlikehold og var budsjett ansvarlig for hallen.

Damåsbakken – Alpin komité - 1983 - nedlagt 1984

 • Komiteen bestående av Jan Otto Gurrik  og Ole Kr. Mortensen ble nedsatt på lagets generalforsamling 05.05.1983 for å utrede om vår egen Damåsbakke var egent for barnealpint.
 • Komiteen vurderte bakken som lite egnet til nevnte formål mye pga overvann på Stordammen og avstanden fra parkeringsplass.

Plan og omorganiserings utvalget – 1983 - nedlagt 1984

 • Utvalget ble opprettet på 05.05.1983 og besto av Bjørn Jonassen, Gunnar Fredin og Erling Lindseth.
 • Utvalget skulle utarbeide forslag til fremtidig organisasjonsplan, målsetting og nødvendige lovendringer for idrettslaget. Avsluttet sitt arbeid med fremlegg som ble godkjent på lagets generalforsamling 10.05.1984.

Anleggsutvalget - 1985 - nedlagt 1987

 • Utvalget arbeidet med nye anleggsløsninger/forslag for laget. Kan nevne Vallersbanen og opprustning av Sletta.
 • Utvalget ble nedlagt i 1987 i det Samarbeidsutvalget tok over deres funksjoner.

Samarbeidsutvalg for idrett og anlegg (SIA) 1987 – nedlagt 1988

 • Utvalget besto av ledere (formenn) for de idrettsaktive grupper og arbeidsutvalget i laget.
 • Utvalget skulle primært ta opp idrettstekniske saker og fordele treningstimer, dugnader etc.
 • Utvalget ble nedlagt på generalforsamlingen 08.12.1988i 1989.

Plan og Utredningsutvalget – 1986 - nedlagt 1991

 • Plan og Utredningsutvalget arbeidet med å få anskaffet et data-anlegg,  utvikle en software-pakke for  medlemsliste, justeringer av loven og vedtekter for laget.
 • Utvalget ble nedsatt på generalforsamlingen med Ola Heggen, Johannes Bu, Ragnar Halden Hans Th. Olsen og Bjørn Dokka.
 • Utvalget ble også bedt av “Norges Idrettsforbunds datautvalg for datapakkeløsninger” i 1989 om å delta i denne komité for utvikling av medlemspakke og en regnskapspakke. Plan og Utredningsutvalget ble nedlagt i 1991.

Økonomiutvalg 15.05.1995 – nedlagt 1998

 • Den 15. mai 1995 nedsatte Hovedstyret et Økonomiutvalg
 • Det besto av frivillige medlemmer med tilknytning til norsk næringsliv. Utvalget ble ledet av økonomileder i idrettslaget.
 • Gruppestyrenes kasserere var medlemmer av utvalget. Utvalget konstituerte seg selv.
 • Økonomiutvalgets oppgave var å arbeide med tiltak for å sikre lagets drift. Den vesentlige oppgaven ble å skaffe økonomiske midler.
 • Utvalget skulle, gjennom effektiv markedsføring av idrettslaget forsøke å oppnå kontakter med offentlige og private institusjoner og firmaer som vil støtte laget økonomisk.
 • Gjennom forskjellige tiltak skulle utvalget skaffe laget midler, dette kunne være:
 • Program med annonser -Reklameskilter på baneanlegg -Tipping -Dugnader (kortvarige/langvarige) -Salgsvirksomhet -Sponsoravtaler -Lotterier -Arrangementer (tivoli, festtilstelninger, bingo).

Konnerud Nettverksgruppe (KNG) – 1995 – nedlagt 2005

 • Høsten 1995 ble det invitert til samarbeid om oppvekstmiljøet på Konnerud. Konnerud Idrettslag har vært representert i møter siste fredag i hver måned i skoleåret sammen med representanter for Svensedammen skole, elevrådsrepresentanter for Svensedammen skole, sosialkonsulent for skolen, foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), natteravn, kommunens ute-team, politiet, Konnerud Menighet, Barneverntjenesten, Ungdomsseksjonen, Nærmiljøavdelingen og Konnerud Fellesorganisasjon.
 • Målsettingen i arbeidet innenfor gruppa er todelt; Å bidra til et bedre oppvekstmiljø – Å bidra til et tettere sosialt nettverk og et bedre samarbeid. Blant annet medfører møtene og sakene en fin innfallsport for den enkelte til å arbeide videre med i sine egne organisasjoner og foreninger på Konnerud.
 • Etter 10 år med møter etc. ble KNG nedlagt i 2005 etter flere forsøk på å få den bærekraftig igjen.

Utredningsutvalget – EDB – Plan & Utvikling - 1985 – nedlagt 1996

 • Utvalget ble opprettet på lagets generalforsamlingen 12.12.1985 og det første utvalg besto av Tore Lindås-leder, Petter Vøien, Børre Eberlein, Erling Lindseth og Bjørn Dokka
 • Utvalget arbeidet primært med lovverket og lagets organiseringer. På lagets generalforsamling 07.03.1996 ble utvalget nedlagt idet Rådet tok over mange av funksjonene.

Rådet – 07.03.96 – nedlagt 2002

 • På lagets generalforsamling 07.03.1996 ble det vedtatt etter fremlegg at det skulle etableres et Råd i idrettslaget.
 • Rådet sammensetning var leder, nestleder, sekretær, økonomileder, sportsligleder, anleggsleder, styremedlem og to varamedlemmer som satt i hovedstyret. Videre av ledere av de idrettsaktive gruppene som laget hadde opprettet samt leder av eldres avdeling, valgkomiteens medlemmer, hederstegnkomiteens medlemmer, kontrollkomiteens medlemmer, æresmedlemmer, Konnerud Sports redaksjonskomité, andre komitéledere og valgte medlemmer i idretts- forbund og idrettssærforbund.
 • Rådet skulle behandle fremlegg eller forslag til vedtekter, hedersbevisninger og andre organisasjonsforslag som hovedstyre fant nødvendig å fremme for rådet.
 • Rådet var et rådgivende organ for laget og utførte de arbeidsoppgaver som ble tillagt rådet av lagets hovedstyre. Rådet ble nedlagt på lagets generalforsamling 28.02.2002.


Barnegruppe - 01.09.1997 – opphørte i 2000

 • Tidlig på høsten 1996 tok Ranveig Kristiansen kontakt med hovedstyre om hun kunne få trekke i gang en barnegruppe i laget med formål å kunne komme i sammen og ha det gøy på klubbhuset.
 • Hver mandag fra seks til ni med barn fra 1. klasse t.o.m. 6. klasse. Her var det leker, musikk, spill og annen underholdning. På det meste var det registrert ca. 90 barn.
 • Dette var et positivet og konstruktivt arbeid som ble nedlagt for vårt nærmiljø og på en helt annen måte en bare idrett. Noe laget burde igjen tenke på.

Fondkomité - 11.02.1998 – nedlagt 2005
Avtale om spilleautomater

 • Selve Hovedavtalen, klarert av Forvaltningsavdelingen, ble undertegnet av leder for Konnerud Idrettslag og Frank Wallem, NLD Drammen AS og eier Lykkespill A/S, Havnegata 111 - 3040 Drammen den 19.12.97 og tillatelse til oppstilling av utbetalingsautomater mottok vi den 14. januar 1998 fra Drammen Politikammer v/Forvaltningsavdelingen.
 • Første beløp ble satt inn på egen konto den 21.01.98 og beløp seg til kr. 9.898-

Forutsetninger

 • Forutsetningen for avtalen var at de overførte beløp fra spilleautomatene i sin helhet og uavkortet skulle brukes til arbeid knyttet til Konnerud Idrettslags ungdomsarbeid, dvs ungdom under 18 år og innenfor de idrettsaktive grupper.
 • Eksempelvis kunne dette være; musikkanlegg, klatrevegg, gratis arrangementer i Konnerudhallen/Klubbhus, sandvolleybane, sykkel cross-løyper, trimløyper, ungdomsseminarer, minigolfbane, avsetning til ungdomslokale og tilhørende utstyr osv. Det skulle ikke avsettes midler til idrettsarrangementer, turneringer eller tilsvarende.
 • Den 11.02.98 ble det av Hovedstyret nedsatt en Fondkomité som besto av fem personer for å utarbeide/bearbeide tiltak /forslag ovenfor nevnte målgruppe.
 • Medlemmer av Konnerud Idrettslags Fondkomité skulle være tre medlemmer som hadde sittet i lagets hovedstyre og skulle velges på lagets generalforsamling samt en representant fra lagets ungdomsgruppe og en representant fra lagets allidrettsgruppe.
 • Ble det ikke valgt representanter fra ungdomsgruppa eller allidrettsgruppa utpekte hovedstyret representanter som skulle ta deres plass i komiteen.
 • Ble nedlagt ved omorganiseringen av laget på lagets ekstraordinære generalforsamling 15.09.2005.

Konnerud Bydelskomité (KBK) – Okt. 1999 – nedlagt 2002

 • Leder av laget har vært i KBK møter hvor saker som har berørt laget. Med stor beklagelse ble dessverre bydelskomiteene i Drammen nedlagt ved juletider 2002.
 • En politisk avgjørelse styret syntes var feilaktig i det Konnerud Idrettslag fikk svært mye ut av nevnte møter og komiteen frontet også prosjekter for KIL og som i flere tilfeller ga uttellinger.

Representantskapet i Konnerud Idrettslag – 28.02.2002 – nedlagt 2005

 • På lagets generalforsamling 28.02.2002 ble det vedtatt etter fremlegg at det skulle etableres et Representantskap i idrettslaget.
 • Representantskapet var lagets øverste beslutningsorgan og nest høyeste myndighet mellom generalforsamlingene, med medlemmer fra Konnerud Idrettslags æresmedlemmer og medlemmer med gullmerke som til trådde automatisk representantskapet og 10 medlemmer med hederstegn ble valgt på generalforsamlingen, alle ble valgt med personlig varamedlem.
 • Ordinært avholdt representantskapet to møter i året innen utgangen av februar og september måned.
 • Representantskapet behandlet de saker som styret i laget og generalforsamlingen påla dem. Saker som var behandlet av representantskapet og som medførte vedtak kunne ikke overprøves av styret i laget.
 • Videre antok man at det ville være en enorm styrke for idrettslaget at medlemmer som har fått hedersbevisninger for godt utført arbeid i laget hadde stor kompetanse innenfor forskjellige områder og utnyttelse av en slik kunnskapsbank ville på sikt vært med å styrke laget vårt enda bedre.
 • Videre ville også et representantskap være en sikkerhetsventil for styret i laget.
 • Ble nedlagt ved omorganiseringen av laget på lagets ekstraordinære generalforsamling 15.09.2005.

Strategi- og organisasjonsutvalg – 30.11.2004 – nedlagt 2005

 • I et utvidet hovedstyremøte 30.november 2004 ble det nedsatt et organisasjonsutvalg som skulle se på organiseringen av laget samt utarbeide en strategiplan.
 • Utvalget tok en gjennomgang av positive og negative forhold ved dagens situasjon og lanserte tanker om fremtiden samt fremmet konkrete forslag om raske endringer.
 • Hovedlinjene i Strategiplanen gir uttrykk for sentrale veivalg og prioriteringer i årene som kommer.
 • Gjennom strategiplanen skal lagets overordnede styringsorganer og sportslige grupper sørge for at «alle involverte» i idrettslaget jobber mot felles mål og ambisjonsnivå.
 • Utvalget besto av Per Runar Thoresen (leder), Geirr Kihle, Thor Runar Jacobsen, Jens Christoffersen, Knut Arne Gjertsen, Bjørn Jonassen og Bjørn Dokka. Konsultativt medlem var Ståle Rooth som bisto med å trekke opp hovedlinjene for lagets strategiplan.
 • På den ekstraordinære generalforsamling 15.september 2005 ble lagets oppjusterte lov, lagets nye organisering og strategiplan for 2005 – 2007 enstemmig godkjent og utvalget ble nedlagt. Lagets hovedstyre fikk i oppdrag for framtiden å arbeid med strategiene for laget.
 • Buskerud drettskrets godkjente loven av 15.09.2005 den 29. september 2005 uten anmerkninger.